Chaloupky, o.p.s.

ZO ČSOP Kněžice je zřizovatelem občansky prospěšné společnosti Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, a vlastníkem bývalého loveckého zámečku nedaleko Kněžic (okr. Třebíč), ve kterém Chaloupky, o.p.s. sídlí. Chaloupky, o.p.s. jsou společností zabývající se ekologickou (environmentální) výchovou a vzděláváním, především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji. Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Navazuje na dlouholeté zkušenosti zakladatelky střediska Mgr. Květoslavy Burešové. Chaloupky, o.p.s. patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou. Chaloupky se svými pobočkami jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina a pracoviště u Kněžic je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR. Pro školy nabízí celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů, věnují se školám i individuálně, snaží se propagovat rozvoj školních zahrad a věnují se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálně pak koordinátorům ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách v Kraji Vysočina. Více najdete na www.chaloupky.cz.

Chaloupky, o.p.s. využívá odborných znalostí pracovníků ZO ČSOP Kněžice při tvorbě náplní přírodovědných soutěží pro základní školy (Zelená stezka-Zlatý list) a pro střední školy (Ekologická olympiáda), pro pořádání exkurzí nejen pro pedagogické pracovníky nebo při tvorbě metodických materiálů ve vzdělávacích projektech. Posledních z takových projektů byl projekt "Příroda do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků". Cílem projektu bylo propojení oblasti zahradnictví, péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti. Pro pracovníky těchto oborů byl připraven vzdělávací kurz, který se zabýval přírodně šetrnými postupy při údržbě parků a zahrad v obcích a přírodně cenných územích ve volné krajině.Odborní pracovníci Centra ochrany přírody při ZO ČSOP Kněžice se podíleli na realizaci projektu v podobě odborných přednášek pro účastníky kurzů a na přípravě metodických materiálů. Dále v rámci aktivit udržitelnosti projektu mohou zajistit další přednášky a školení pro zájemce o problematiku péče o přírodní prostředí a ochranu přírody.


Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281