Ochrana biodiverzity

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity (http://biodiverzita.csop.cz).

V rámci programu tak ČSOP provádí

• mapování výskytu druhů rostlin, živočichů či biotopů,

• monitoring přírodně cenných lokalit,

• praktická opatření k zachování/obnově biotopů či k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů,

• přípravu sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin,

• seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování

• propagaci aktivní ochrany rostlin, živočichů či biotopů

Projekty jsou podpořeny Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí.Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn - Měchounčný kopec (2012)

Pro poznání hodnoty jedné z lokalit v Boskovštejně a plánování zásahů na ní byl proveden podrobný průzkum bezobratlých podpořený z grantového programu ČSOP Ochrana biodiverzity 2012 pod názvem "Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn- Měchounčný kopec". Průzkum byl proveden od května do října 2012 zoology z občanského sdružení ZO ČSOP Kněžice (Ing. Václav Křivan - brouci, denní motýli, Mgr. Aleš Jelínek - pavouci) a zoologem z obecně prospěšné společnosti Hamerský potok (Ing. Petr Hesoun - rovnokřídlí, kudlanky). Výstupem je komentovaný seznam druhů a také návrhy konkrétních opatření ve prospěch ohrožených významných druhů. Během průzkumu bylo na Měchounčném kopci nalezeno celkem 139 druhů brouků, 44 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek, 10 druhů rovnokřídlých a 1 druh kudlanky. Prokázán byl výskyt 7 zvláště chráněných druhů a 15 druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých.

Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi (2010)

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou v rámci regionu výjimečně hodnotné z hlediska ochrany přírody. Přitom tyto pastviny rychle degradují a mizí (zarůstají křovím a třtinou křovištní, jsou zalesňovány, ustupují zástavbě). Přírodní hodnota klesá a přitom mizí celá řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů, jejichž výskyt je dnes v rámci Vysočiny výjimečný (a v některých případech i v rámci ČR). Je potřebné ukázat, že pastviny nejsou jen kusem pozemku, který v moderní době ztratil smysl, ale že toto unikátní území, které mají obyvatelé Vladislavi za humny, má svou hodnotu a využití i dnes. Projekt "Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi" podpořený Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí byl prvním krokem k praktické ochraně části plochy pastvin.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281