Odborná činnost

Průzkumy a monitoringy v roce 2009

• inventarizační průzkum (rašeliništní květena, mechorosty a živočichové) a plán péče pro velmi významnou lokalitu Šafranice ve Žďárských vrších - pro Kraj Vysočina

• průzkum květeny a zpracování revitalizační studie pro EVL Loučeňské rybníčky - pro DAPHNE ČR

• monitoring EVL Znětínské rybníky, EVL Visengrunty, EVL Žebětín - pro Koalici Natura

• entomologický a arachnologický průzkum na lokalitě Na Vrchách ve Štěměchách - Program Podpora NNO MŽP

• mapování denních motýlů v Přírodním parku Třebíčsko a Přírodním parku Česká Kanada - Program Ochrana biodiverzity ČSOP

• vyhledávání lokalit vážky Somatochlora arctica na vybraných rašeliništích na Jihlavsku -Program Ochrana biodiverzity ČSOP

• entomologický a arachnologický průzkum v oboře Budíškovice - Program Ochrana biodiverzity ČSOP

• entomologické průzkumy EVL Únanovské kopečky, EVL Výrovické kopce a EVL Štěpanovský lom - pro Jihomoravský kraj

• entomologický průzkum NPR Velký a Malý Blaník - pro CHKO Blaník

• entomologický a arachnologický průzkum PR Na Ivance a PR Losí blato - pro CHKO Třeboňsko

• entomologický a arachnologický průzkum PP Jalovce u Kunžaku, PP Jalovce u Valtínova, PR Hadí vrch, PP Pacova hora, PR Rašeliniště u Suchdola - pro Jihočeský kraj

• průzkum obratlovců PP Dubová stráň, PP Kysibl -pro Jihočeský kraj

• entomologický průzkum PP Čtyři palice, PP Zkamenělý zámek, PP Prosička, PP Štarkov - pro CHKO Žďárské vrchy

• zpracování biologických hodnocení na investiční záměry - Jamolice: solární elektrárna, PR Kamenná trouba: odbahnění a obnova mokřadů, Hnanice: výstavba vinařství na Fládnitzké rotě

• botanický, entomologický, arachnologický a ornitologický průzkum bývalého polního letiště Borotice - pro Jihomoravský kraj

• monitoring populací krasce Cylindromorphus bohemicus na Žatecku - pro Ústecký kraj

• intenzivní monitoring potápníka Graphoderus bilineatus v NPP Vizír - pro AOPK ČR

• monitoring klínatky žlutonohé na Dolní Dyji - pro AOPK ČR

• monitoring populací jasoně dymnivkového na západě Znojemska a na Třebíčsku - pro AOPK ČR

• monitoring nově navržených AEO na orné půdě v Hodonicích - pro ČSO Praha

• entomologický průzkum vojenských prostorů Jamolice - Černice a Znojmo - Načeratický kopec v rámci projektu monitoringu bývalých VVP - pro DAPHNE ČR

• monitoring plazů na Třebíčsku - pro AOPK ČR

• mapování sokola stěhovavého a raroha velkého na Znojemsku - pro AOPK ČR

• mapování ohrožených mechorostů rašeliniš kde? - pro AOPK ČR

• monitoring puchýřky útlé na ČM vrchovině - pro AOPK ČR

• odborný posudek k projektu Lidé chrání stromy a vodu - pro Arniku

• monitoring střevlíků ve vinicích na Znojemsku - pro Biocont

• sběr a zpracování dat monitoringu skřivana lesního v PO Podyjí a kalouse pustovky na Znojemsku - pro ČSO Praha

• entomologický průzkum lokalit Hajnice a Pod Trojanem - pro ČSO Vysočina

• monitoring potravního chování hus na Znojemsku - pro Jihomoravský kraj

• plány péče pro PP Červený rybníček a PP Pustý kopec - pro Jihomoravský kraj

• plán péče pro PP Mrázkova louka - pro Kraj Vysočina

• plán péče PP Jalovce u Valtínova, PP Jalovce u Kunžaku - pro Jihočeský kraj

• inventarizační průzkum bezobratlých PP Prameniště Pohořského potoka, PP Stodůlecký vrch, PP Kysibl - pro Jihočeský kraj

• Plán péče PP Žatec a PR Písečný vrch - pro Ústecký kraj

• Průzkum pavouků a zpracování materiálu pavouků a brouků z průzkumu Jindřišského údolí - pro Hamerský potok,o.s.

• Faunistický průzkum denních motýlů, vážek a vybraných skupin brouků - pro Správu NP Podyjí

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281