Podpora biodiverzity na ČM vrchovině (2011-2012)

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotace z národních zdrojů na projekty, které nelze podpořit z peněz EU v rámci Operačního programu životní prostředí nebo z programu Zelená úsporám, v rámci tzv. národních programů. Jedím z národních programů je také Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Dotace je možné čerpat na:

  1. výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden v Praze;
  2. rozvoj environmentálních poraden
  3. realizaci vzdělávacích a osvětových programů, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací, na koordinaci významných projektů realizovaných v ČR


V rámci Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP bylo v roce 2010 vyhlášeno také téma "Podpora biodiverzity a související aktivity k mezinárodnímu roku biodiverzity". Právě do této výzvy připravila ZO ČSOP Kněžice svůj dvouletý projekt "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině", který byl podpořen částkou 940 000,- Kč.


Projekt byl vzdělávací a osvětovou kampaní zaměřenou na širokou veřejnost, samosprávu, státní správu a NNO v regionu postavenou na konkrétní spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků ve vybraných přírodně cenných lokalitách na Vysočině.


Proč veřejnost širšího regionu?

• podíl na praktické ochraně přírody a krajiny na Vysočině a poznání přírody v regionu za účelem posílení místního patriotismu

• atraktivita pro poznávací a zážitkovou turistiku, estetický prožitek


Proč NNO v regionu?

• podpora při řešení kauz v oblasti ochrany přírody

• zvýšení odborné úrovně jejich činnosti

• lepší akceptace jejich činnosti veřejností


Proč státní správa a samospráva?

• poskytnutí odborných podkladů a zvyšování odbornosti k efektivnějšímu plánování a rozhodování

• efektivnější využití finančních zdrojů pro ochranu přírody

• zlepšení způsobů praktické péče o chráněná území

• poskytnutí zpětné vazby k jejich činnosti

• poskytnutí výchozích informací pro přípravu a realizaci vlastních investičních záměrů


Proč vlastníci a uživatelé pozemků?

• chybějící poradenství v oblasti ochrany přírody

• chybějící poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů

• poskytování výchozích informace pro přípravu a realizaci vlastních investičních záměrů

• praktická pomoc při realizaci vlastních investičních záměrů

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP (www.sfzp.c) a MŽP (www.mzp.cz).


Péče o step v Týnském údolí v Třebíči zahájena

Dne 19.3.2011 proběhla akce "Jarní řádění na stepi". Pořadatelem této akce pro širokou veřejnost byla ZO ČSOP Kněžice a Třebíč ve spolupráci MěÚ města Třebíče. Záměrem této akce bylo vyřezávání náletových dřevin na svažitém pozemku naproti Židovskému hřbitovu v Týnském údolí - stepi, která v současné době zarůstá nálety jasanů,akátů, trnek atd. Součástí této akce bylo seznámení veřejnosti s důvodem tohoto záměru a pozvání na jarní vycházku po přírodně zajímavých lokalitách v Třebíči. Termín bude upřesněn ( přelom dubna, května).

Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině - Ochrana lesů (2011)

Konání semináře bylo podpořeno v rámci projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP.

Biodiverzita Vysočiny 2010

Dne 8.12.2010 se v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě konala celodenní odborná konference "Biodiverzita Vysočiny 2010". ZO ČSOP Kněžice zorganizovalo tuto konferenci společně s kolegy z Muzea Vysočiny Jihlava při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity v rámci našeho projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP. Konference se konala pod záštitou Zdeňka Ryšavého, radního pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování.

Vycházka údolím Brtnice na Rokštejn

V neděli 12. září 2010 se uskutečnila vycházka údolím říčky Brtnice na hrad Rokštejn u Přímělkova pořádaná společně městem Brtnice a ZO ČSOP Kněžice. Trasa vedla z náměstí v Brtnici po turistické značce podél toku říčky krásným údolím, kde byla účastníkům při četných zastávkách ukázána řada přírodních zajímavostí.

Stránka:
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281