Praktická činnost

Pozemkový spolek Chaloupky

Dvaceti pětiletá činnost ZO ČSOP Kněžice je zaměřena zejména na péči o chráněná území, osvětovou a vzdělávací činnost. Naším hlavním cílem je aktivní vyhledávání přírodně cenných dosud opomíjených lokalit v regionu nacházejících se mimo zvláště chráněná území a zabezpečení péče o ně. Tyto lokality jsou útočištěm pro mnoho druhů ohrožených rostlin a živočichů v okolní zemědělské krajině. Na těchto lokalitách zaniklo původní tradiční hospodaření, a proto postupně zarůstají. Naší snahou je postupně obnovit šetrné hospodaření (kosení a pastva), aby tato cenná území dále přispívala k pestrosti krajiny. Naše aktivity jsou směřovány v kraji Vysočina do oblasti Třebíčska, Velkomeziříčska, Žďárska a Jihlavska, v Jihočeském kraji do oblasti Dačicka a Telčska a v Jihomoravském kraji do oblasti Znojemska.Za účelem péče o přírodně cenná místa mimo chráněná území jsme zřídili Pozemkový spolek Chaloupky, který byl akreditován Národní radou pozemkových spolků dne 6.3.2008. Významným impulzem pro rozvoj pozemkového spolku bylo založení Centra ochrany přírody Chaloupky - odborného pracoviště při ZO ČSOP Kněžice v roce 2009. Vznik profesionálního pracoviště umožnil intenzivnější vyhledávání významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, vlastní provádění kvalitních průzkumů, následné efektivnější jednání s vlastníky a v neposlední řadě lepší zázemí pro praktickou péči a celkové vedení pozemkového spolku. V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem úspěšně vykoupena první významná lokalita v obci Štěměchy a byly získány první písemné souhlasy s realizací péče o několik dalších pozemků o celkové ploše zhruba 25 ha. V současné době pečuje Pozemkový spolek Chaloupky o 2,4 ha vlastních pozemků, 30 ha pronajatých pozemků a získalo souhlasy vlastníků či dohodu o péči na dalších 50 ha pozemků na 24 přírodně cenných nechráněných lokalitách. Současně se pozemkový spolek dlouhodobě stará o 6 maloplošných chráněných území (cca 88,5 ha).


Činnost pozemkového spolku je podpořena Českým svazem ochránců přírody v rámci Programu podpory pozemkových spolků a z projektů podaných ČSOP Kněžice do výběrových řízení různých nadací (např. Partnerství, VIA, Veronica) či programů Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a Podpora činnosti NNO). Péče o lokality spočívá především v kosení, vyhrabávání stařiny, vyřezávání náletů a pastvě. ČSOP Kněžice je vlastníkem stáda ovcí plemen Cigaja a Zwartbles, se kterým zajišuje pastvu na chráněných i nechráněných územích na pomezí Třebíčska a Jihlavska. Kromě 2,4 ha přírodně cenných pozemků vlastní ZO ČSOP Kněžice zhruba 20 ha zemědělské půdy, na kterých hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Pozemkový spolek ZO ČSOP Kněžice byl oceněn v rakouském Hornu

Pozemkový spolek ZO ČSOP Kněžice byl oceněn v rakouském Hornu. V kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu a mobilita do 1000 obyvatel byl v rámci projektu MA-G21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku oceněn nᚠprojekt, který se zabývá obnovou tradičních pastvin, luk, mokřadů a dalších přírodně cenných lokalit v kraji.

Pozemkový spolek Chaloupky, snaha zachovat krajinu pestrou

Tento název nese nová publikace ZO ČSOP Kněžice, která vznikla v rámci "Rozvojového projektu Pozemkového spolku Chaloupky pro rok 2010" z programu Místo pro přírodu Českého svazu ochránců přírody. Tato barevná brožura formátu A5 popisuje na 40 stranách aktivity Pozemkového spolku Chaloupky a bude sloužit k propagaci praktické ochrany přírody na veřejnosti, při jednáních s vlastníky, obcemi a krajem. Publikace je neprodejná, distribuci bude zajišovat ZO ČSOP Kněžice vlastnoručně. Pro zájemce je v příloze ke stažení.

Projekty PS Chaloupky v roce 2009

Činnost pozemkového spolku působícího při ZO ČSOP Kněžice byla v roce 2009 posílena dvěma úspěšnými projekty.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281