Třešňový sad v Boskovštejně (2012-2013)

V roce 2012 jsme oslovili vedení obce Boskovštejn se zájmem pečovat o dvě přírodně cenné lokality v katastru obce. Obě se nacházejí na obecních pozemcích. V prvním případě jde o starý třešňový sad na pravém břehu řeky Jevišovky téměř v obci, v druhém případě o bývalé obecní pastviny na levém břehu řeky na JZ od obce. Obě lokality se v historii těšili péči člověka, které se jim již několik desítek let nedostává a zarůstají nálety dřevin, křovím a invazivní třtinou křovištní. Obě lokality jsou domovem regionálně významných, vzácných i ohrožených druhů rostlin a živočichů, a pokud nebude obnovena tradiční péče (kosení, pastva) a zahájena nezbytná opatření (vyřezání dřevin), zmizí z naší zemědělské krajiny další dvě významná útočiště volně žijících druhů a biodiverzita (pestrost a bohatost života) bude opět o něco chudší. Poté, co vedení obce souhlasilo s péčí o obecní pozemky, ZO ČSOP Kněžice požádalo v zimě 2012 o finanční příspěvek v grantovém programu ČSOB Nadaci VIA. Společně připravený projekt uspěl a my jsme získali 50 000,- Kč. Záchrana třešňového sadu v Boskovštejně byla zahájena ještě dříve, než byly výsledky grantového řízení známy (jarní akce 17.3.2012). Projekt byl zahájen 14.5.2012, nese název "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" a skončil 27.5.2013. Náplň projektu byla představena na květnovém zasedání zastupitelstva a veřejnost s ní byla seznamována na osvětových akcích pořádaných obcí nebo ZO ČSOP Kněžice v Boskovštejně. V příloze naleznete nejen vlastní žádost k projektu, ale také fotodokumentaci, souhlasy obce, upravený rozpočet (oproti původnímu byl pokrácen) a závěrečnou zprávu.

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu ČSOB Nadace VIA.

Ke stažení

Skončil projekt Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn

Dne 27.5.2013 skončil roční komunitní projekt ZO ČSOP Kněžice a obce Boskovštejn zaměřený na průzkum, medializaci a péči o přírodně cenné lokality v Boskovštejně a jeho okolí. Při příležitosti ukončení projektu byla dne 22.5.2013 uspořádána společná beseda pro občany Boskovštejna, kde byly shrnuty všechny aktivity a výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí a předány starostovi obce vytištěné propagační materiály o Boskovštejně. Dospělí i děti si mohli své nabyté vědomosti o přírodě Boskovštejna ověřit v připraveném přírodovědném testu a na závěr prodiskutovat pozitiva i negativa projektu při drobném občerstvení. Akce se zúčastnilo 23 občanů a příznivců a projekt sklidil pochvalu a uznání. Na závěr byli občané informováni o našich dalších úmyslech v Boskovštejně, např. podání žádosti o velký komunitní grant u Nadace VIA.

Zasaď si svou třešeň!

Dne 20.4.2013 bylo v boskovštejnském sadu za účasti 8 členů SDH Boskovštejn, 4 pracovníků ZO ČSOP Kněžice a 3 dobrovolníků z řad občanů Boskovštejna vysázeno 10 mladých stromků třešní odrůdy Regina a Halka do míst po starých uschlých třešních. Dále byly stromky opatřeny tyčkami a ochranou proti okusu. SDH přivezlo k sadu nádrž na vodu a z nedaleké řeky načerpalo do nádrže několik stovek litrů vody k zalévání stromků. Na následné péči o stromky se podílejí další dobrovolníci z obce, který se nemohli zúčastnit sázení. Poslední pracovní akci v rámci projektu "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořila Nadace VIA z grantového programu "ČSOB a Era pro podporu regionů".

Jarní exkurze na Měchounčný kopec

V březnu 2013 proběhla na Měchounčném kopci první opatření provedená za účelem záchrany stepní flory a fauny v režii ZO ČSOP Kněžice v rámci projektu " Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn". Jednalo se o pokácení 7 ks borovic, které svým vzrůstem zastiňovaly významnou plochu lesostepi s výskytem drobných druhů světlomilných rostlin. Na zásahu dne 22.3.2013 se podíleli také zástupci SDH z Boskovštejna. Získané dřevo bylo staženo na úpatí kopce a bude použito na společenských akcích obce, větve a drobnější klest byly spáleny. V pátek 12.4.2013 pracovníci ZO ČSOP Kněžice pokračovali v uklízení po zásahu a vyřezávání křovin. Nápomocni jim byli dva pracovníci na VPP zaměstnaní obcí. Mockrát za posily děkujeme. Lokalita tak byla připravena na jarní pastvu ovcí, které se na Měchounčný kopec vrátí po několika desetiletích, kdy tato step byla využívána jako obecní pastvina. V důsledku deštivého a větrného počasí dorazili na exkurzi 2 skalní zájemci o přírodu Boskovštejna paní Jindřiška Křehnáčová a paní Alenka Nechvátalová. Nejenže obě dámy podaly vynikající fyzický výkon při výstupu, ale ještě pomáhaly s hledání dalšího druhu křivatce, který kolegové na Měchounčném kopci objevili. Poté, co si ukázali rozdíly mezi oběma druhy, utíkali se všichni schovat do sucha a do závětří.

O přírodních zajímavostech okolí Boskovštejna

Právě tak se jmenovala populárně-naučná přednáška pro veřejnost a především obyvatele Boskovštejna, která proběhla dne 20.2.2013 v knihovně v Boskovštejně v rámci projektu " Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořeného Nadací VIA z programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů". Ve středeční odpoledne se v prostorách malé, leč útulné knihovny sešlo na 21 milovníků přírody nejen Boskovštejna a zájemců o vědomosti dvou pozvaných biologů - zoologa z Českého svazu ochránců přírody Kněžice Václava Křivana a geologa z Jihomoravského muzea ve Znojmě Jaroslava Šmerdy.

Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn - Měchounčný kopec (2012)

Pro poznání hodnoty jedné z lokalit v Boskovštejně a plánování zásahů na ní byl proveden podrobný průzkum bezobratlých podpořený z grantového programu ČSOP Ochrana biodiverzity 2012 pod názvem "Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn- Měchounčný kopec". Průzkum byl proveden od května do října 2012 zoology z občanského sdružení ZO ČSOP Kněžice (Ing. Václav Křivan - brouci, denní motýli, Mgr. Aleš Jelínek - pavouci) a zoologem z obecně prospěšné společnosti Hamerský potok (Ing. Petr Hesoun - rovnokřídlí, kudlanky). Výstupem je komentovaný seznam druhů a také návrhy konkrétních opatření ve prospěch ohrožených významných druhů. Během průzkumu bylo na Měchounčném kopci nalezeno celkem 139 druhů brouků, 44 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek, 10 druhů rovnokřídlých a 1 druh kudlanky. Prokázán byl výskyt 7 zvláště chráněných druhů a 15 druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých.

Boskovštejn má broukoviště

V rámci projektu "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" proběhla dne 24.11.2012 další osvětová tentokrát více pracovní akce v třešňovém sadu na pravém břehu řeky Jevišovky. Cílem byla likvidace pokácených dřevin z jara a dočištění podrostu sadu po letní pastvě ovcí. Sešlo se 13 dobrovolníků z toho 3 děti. Sobotní dopoledne se Boskovštejnem nesl zvuk zaneprázdněného štěpkovače. Dobrovolníci z řad ZO ČSOP Kněžice (i děti) a místních obyvatel se pustili do hromady klestu, větví a křovin, která vznikla na jaře při vstupu do třešňového sadu na pravém břehu řeky Jevišovky. Během 4 hodin zmizela ve štěpkovači a v plamenech ohně nejen celá dlouhá hromada, ale také větve zanechané firmou E.ON po čištění dřevin pod elektrickým vedením.

Ovečky v Boskovštejně

Po jarním vyřezání náletů neovocných dřevin, výmladků a křoví v boskovštejnském sadu jsme plánovali v létě sad ručně pokosit. Po bližším ohledání a detailnějším vyhodnocení stavu lokality jsme usoudili, že prospěšnější bude oplůtková pastva ovcí, se kterou máme bohaté zkušenosti. V srpnu se nám naskytla možnost přesunout část našeho stáda z Lubnice na Znojemsku do Boskovštejna a tak se od 2. do 22.8.2012 zapojilo do záchrany sadu také 23 ovcí líbivého plemene Zwartbles. Sympatické byly ovečky natolik, že se o ně celé 3 týdny starali manželé Martínkovi z Boskovštejna a to zcela dobrovolně a velmi svědomitě. Za ČSOP Kněžice jim tímto mockrát děkuji.

Hon na kociánka

V ten se přeměnila odpolední přírodovědná vycházka pro veřejnost a místní obyvatele Boskovštejna pořádaná dne 1.7.2012 ZO ČSOP Kněžice v rámci projektu " Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořeného Nadací VIA. Poté, co se po vsi posbírala desítka místních obyvatel ve věku 0-70 let, jsme v doprovodu zoologa Václava Křivana vyrazili směrem k třešňovému sadu. Nízkou návštěvnost způsobila přímo tropická vedra, která na začátku července panovala. Po cestě i přímo v sadu jsme si ukazovali odchycený hmyz, určovali nalezené kytky a vyprávěli si o zážitcích z přírody v Boskovštejně a že některé byly velice zajímavé!!! Tak jsme se dostali i ke kociánku dvoudomému, silně ohroženému druhu suchých a slunných pasek, pastvin a lesních lemů. Místní pamětnice nám prozradily, že se s ním v dětství při svých toulkách okolní přírodou setkávaly hojně. Tak jsme všichni vyrazili na bývalé obecní pastviny za obcí po proudu řeky směrem ke sjezdovce. Ač jsme nakonec kociánek nenašli, věříme, že vycházka se účastníkům líbila a přijdou zase na některou z dalších osvětových akcí našeho projektu.

Děti ví, co skrývá mrtvé dřevo

V rámci Dne dětí, který se v Boskovštejně konal dne 2.6.2012, byla pro děti a mládež vyznačena po obci a jejím okolí dovednostní stezka s několika stanovišti, z nichž jedno patřilo ZO ČSOP Kněžice. Ta si připravila nejen všemožné přírodovědné kvízy, skládačky a poznávací testíky, nýbrž také seznámila soutěžící děti se svým záměrem společně s obcí zachránit a pečovat o starý třešňový sad. Děti měli možnost na obrázcích poznat běžné i vzácnější obyvatele sadu, dozvěděly se, co potřebují k životu a jak je chránit. Dále jim bylo vysvětleno, proč se na jaře v sadu vyřezávalo křoví, proč budou v létě v sadu ovečky a jak se mohou děti zapojit do péče o jejich sad. Den dětí nebyl poslední příležitostí pro děti, jak se seznámit s přírodou ve své obci, nebo hned v červenci jsou zvány na přírodovědnou vycházku s průvodcem. Na všechny akce v rámci společného projektu ZO ČSOP Kněžice a obce Bokovštejn s názvem "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořeného Nadací VIA jsou zvány především děti.

Péče o třešňový sad zahájena

V krásné předjarní slunečné sobotní dopoledne 17.3.2012 se v boskovštejnském obecním sadu 80-tiletých třešní sešlo 22 dobrovolníků, aby svůj volný čas věnovali vyčištění sadu od křovin a náletových dřevin. Pracovníci ZO ČSOP Kněžice připravili pro tolik rukou práci den předtím, vyřezali především trnky, hlohy a šípky a ponechali je ležet na místě. Okolo 9 hodiny byl sraz u tvrze ve vsi, dobrovolníci se ale přidávali i během dopoledne přímo na místě. Kromě 4 pracovníků ZO ČSOP Kněžice a jejich příbuzných se zúčastnili především občané Boskovštejna, ale přijeli také pomocníci z Jevišovic, Moravských Budějovic, ze Želetavy či z Brna.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281