Krajské kolo Ekologické olympiády 2010

Sedmý ročník středoškolské soutěže Ekologická olympiáda zavítal ve dnech 13. - 15. října 2010 na Humpolecko do okolí obce Kaliště. Celkem 36 soutěžících rozdělených do 12 týmů ze sedmi různých škol kraje Vysočina´, ale i Jihomoravského kraje prověřilo své nejen biologické znalosti.

"Jako ústřední téma celé soutěže jsme vybrali Biodiverzitu, u příležitosti celosvětového roku Biodivezity. Soutěžní týmy si vylosovaly určitý biotop, který podrobně prozkoumali a to nejen z hlediska biodiverzity. Nabádali jsme je také, aby zhodnotili i estetickou hodnotu daného stanoviště a jeho zapojení do kulturní krajiny, jak se bude dané území vyvíjet dál apod." uvedl odborný vedoucí soutěží ing. Martin Kříž ze střediska Chaloupky.


Praktickému úkolu předcházel tradičně písemný test a poznávačky rostlin a živočichů. V rámci praktického úkolů soutěžní družstva zkoumala např. křoviny, pastviny, lesy, potoky, rybníky, ruderální stanoviště, pole, cesty, ale také intravilány obcí. Kromě podrobného popisu stanoviště po zoologické a botanické stránce měli pořídit fotografickou dokumentaci stanoviště a navíc přinést a naaranžovat kytici z typických květin, křovin a stromů daného území. Své poznatky z daného území soutěžní družstva obhajovala před odbornou komisí, ve které zasedl místní revírník Martin Bakeš jako zástupce Lesů ČR, s.p. z Lesní správy Ledeč nad Sázavou, ing. Václav Křivan z Centra ochrany přírody Kněžice, pan Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, RNDr. Iva Suchá ze střediska Chaloupky a Michaela Zemková, studentka Přírodovědecké fakulty UK Praha.


"Úroveň výstupů jednotlivých družstev byla samozřejmě různá, ale celkově lze hodnotit obhajoby velmi dobře a bylo pro nás velkým potěšením v komisi zasednout. Je opravdu znát, že jde o mladé lidi se zájmem o přírodu a přírodní vědy,"
uvedl Václav Křivan. Se zadanými úkoly si nejlépe poradilo vítězné družstvo z Gymnázia Pelhřimov, na druhém místě skončilo družstvo ze SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad a na třetím místě se umístilo družstvo z FARMEKO Jihlava. Vítězné družstvo bude reprezentovat kraj Vysočina v národním kole soutěže, které proběhne v květnu příštího roku. Na závěr celé soutěže byla připravena exkurze na Stvořila na řece Sázavě.


Akce je podpořena Krajem Vysočina, Sdružením MOP ČSOP Praha. Lesy ČR, s.p. a ze společného programu MŽP a MŠMT administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP - Národní sí environmentálního vzdělávání, výchov a osvěty.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281