Mapování ohrožených druhů denních motýlů Brtnicka (2008)

Projekt byl zaměřen na terénní mapování výskytu denních motýlů v oblasti Brtnicka, které zahrnuje zhruba povodí říčky Brtnice a jeho blízké okolí. Území se nachází v 6 čtvercích síového mapování a to 6659, 6759, 6859, 6660, 6760, 6860. Oblast se nachází na jihovýchodním okraji ČMV v nadm. Výšce cca 350 - 700 m n.m. Pro tuto oblast je typické prolínání chladnomilných prvků a prvků teplomilných, pronikajících do území říčními údolími z moravských úvalů. Převažují zde kulturní až polopřirozené lesy, z nelesních biotopů má největší podíl orná půda případně intenzivně využívané travní porosty. Místy se zachovaly fragmenty rašeliniš a rašelinných luk (Opatovsko, Kněžicko, Stonařovsko), vlhkých luk a lad, sekundárních trávníků a stepních biotopů (údolí Brtnice a Jihlavy).

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281