Mapování vážek v povodí Brtnice (2008)

Projekt byl zaměřen na terénní mapování výskytu vážek v oblasti Brtnicka, které zahrnuje zhruba povodí říčky Brtnice a jeho blízké okolí. Pro tuto oblast je typické prolínání chladnomilných prvků a prvků teplomilných, pronikajících do území říčními údolími z moravských úvalů a proto bylo moţné očekávat výskyt jak některých podhorských až horských druhů s vazbou na rašelinné biotopy, tak i některých teplomilných migrantů. Převažují zde kulturní až polopřirozené lesy, z nelesních biotopů má největší podíl orná půda případně intenzivně využívané travní porosty. Místy se zachovaly fragmenty rašeliniš a rašelinných luk (Opatovsko, Kněžicko, Stonařovsko), vlhkých luk a lad, sekundárních trávníků a stepních biotopů (údolí Brtnice a Jihlavy).

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281