Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi (2010)

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou v rámci regionu výjimečně hodnotné z hlediska ochrany přírody. Přitom tyto pastviny rychle degradují a mizí (zarůstají křovím a třtinou křovištní, jsou zalesňovány, ustupují zástavbě). Přírodní hodnota klesá a přitom mizí celá řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů, jejichž výskyt je dnes v rámci Vysočiny výjimečný (a v některých případech i v rámci ČR). Je potřebné ukázat, že pastviny nejsou jen kusem pozemku, který v moderní době ztratil smysl, ale že toto unikátní území, které mají obyvatelé Vladislavi za humny, má svou hodnotu a využití i dnes. Projekt "Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi" podpořený Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí byl prvním krokem k praktické ochraně části plochy pastvin.

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou předmětem zájmu ZO ČSOP Kněžice již od r. 2008. V roce 2008 jsme provedli zběžný průzkum a ten potvrdil, že přírodní hodnoty jsou natolik výjimečné, že bychom měli usilovat o jejich další poznání a ochranu. Proto jsme v roce 2009 a 2010 pokračovali v zoologickém a botanickém průzkumu okolí Vladislavi, který byl podpořen Fondem Vysočiny kraje Vysočina. V roce 2009 jsme na lokalitě Vladislav pořádali také celostátní setkání členů České arachnologické společnosti, kteří během terénnímu průzkumu ještě prohloubili poznání pavoučí fauny a rozšířili jej o další skupiny bezobratlých živočichů. Průzkumy byly realizovány s cílem získat argumentaci pro objasnění smyslu a potřebnosti ochrany tohoto území, což se povedlo hned při prvních jednáních s vlastníkem pozemků - městysem Vladislav. Výsledkem byl souhlas zastupitelstva s dlouhodobějším záměrem ZO ČSOP Kněžice obnovit tradiční pastviny v okolí Vladislavi.

Prvním naším počinem byl projekt "Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi" právě z programu ČSOP Ochrana biodiverzity. V tomto projektu byli cílovou skupinou místní občané. Navázat spolupráci s místními občany je pro nás důležité z dlouhodobého hlediska, protože do tohoto území chceme své aktivity soustředit trvale. První jednání se zastupitelstvem Vladislavi proběhla již v roce 2009 a výsledkem byl nejen souhlas se spoluprací na projektu, ale také souhlas s realizací prvního zásahu na nejvíce degradované ploše pastvin (cca 1 ha).

Na jaře 2010 byl zastupitelstvu představen projekt a dohodnuta forma spolupráce. V červnu 2010 bylo na vybrané části pastvin realizováno první opatření s pomocí dobrovolníků z pojišovny Kooperativa v rámci dne firemního dobrovolnictví. Tato akce byla uspořádána s cílem provést pokosení a odstranění náletů janovce, aby účastníci pozdější exkurze měli možnost vidět rozdíl mezi zanedbanou a udržovanou plochou. Praktická ukázka managementu je dobrým a osvědčeným prostředkem, jak veřejnosti názorně ukázat význam a způsob naší práce. Dobrovolníci z Kooperativy absolvovali krátkou terénní exkurzi po pastvinách s odborným výkladem.

V září 2010 byla nainstalována v prostorách úřadu městyse fotografická výstava a na její otevření přijela o pastvinách ve Vladislavi natáčet Česká televize. Výstava byla na místě vyvěšena po dobu téměř 3 měsíců. Po otevření výstavy následovala terénní exkurze na pastviny s odborným výkladem a ukázkou odchytu hmyzu. Pro nepřízeň počasí byla účast však velmi nízká. Proto byla v náhradním termínu v září uspořádána populárně-naučná přednáška pro občany opět v prostorách úřadu. Výstava, exkurze i přednáška pojednávaly o přírodních hodnotách pastvin v okolí Vladislavi a jejich významu pro život místních obyvatel. Účelem bylo pozvat místní občany ke spolupráci s naší organizací a zapojit je do praktické péče o pastviny (vyřezání výmladků křovin, vyhrabávání stařiny, kosení třtiny).

Na přelomu října a listopadu jsme přednášeli žákům 6. - 9. tříd základní školy ve Vladislavi. Máme velkou radost, že spolupráce se ZŠ ve Vladislavi bude pokračovat i po skončení tohoto projektu v rámci dvouleté kampaně ZO ČSOP Kněžice "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Děti by se měly na jaře vydat na exkurzi po pastvinách, prezentovat své získané vědomosti ve škole a na obci a zapojit se praktické ochrany vzácných pastvin ve Vladislavi.

O průběhu projektu bylo místní obyvatelstvo informováno prostřednictví webových stránek obce Vladislav, rozhlasu a úřední vývěsky. Projekt byl propagován vydáváním tiskových zpráv poskytovaných regionálním médiím a na našem webu (www.csopknezice.cz). Výstupem projektu byly dva informační panely, které byly nainstalovány v prostorách obce a školy, vysvětlují smysl prováděných zásahů a informují o projektu.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281