Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality (2008)

Seminář proběhl v rámci projektu "Zapojování veřejnosti do ochrany přírody", který je podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281