Naše lokality

Boskovštejn (ZN) - Měchounčný kopec a sad

Měchounčný kopec

Lokalita se nachází na jižně exponovaném svahu na silikátovém podkladu západně od obce. Představuje nejzachovalejší část bývalých pastvin hostící populace některých významných druhů rostlin jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).


Zjištěno bylo celkem 139 druhů brouků, 44 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek, 10 druhů rovnokřídlých a 1 druh kudlanky. Prokázán byl výskyt 7 zvláště chráněných druhů a 15 druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých. Výskyt většiny zjištěných významných druhů byl potvrzen také během průzkumu v roce 2015.


Bezobratlí

Na lokalitě byla zjištěna řada významných stepních a suchomilných druhů epigeických i fytofágních brouků.

K nejvýznamnějším druhům patří:


střevlíck Brachinus crepitans

střevlík Cymindis angularis

střevlík Syntomus pallipes

krasec měďák (Chalcophora mariana)

majka Meloe proscarabaeusmajka Meloe scabriusculusnosatec Liparus coronatus


Společenstvo denních motýlů je typické pro zachovalé xerotermní biotopy jihozápadní Moravy. Zjištěny byly populace i poměrně náročných druhů, pro které lokalita představuje mezní výskyt v oblasti.

K nejvýznamnějším patří:


otakárkek ovocný (Iphiclides podalirius)

okáč kostřavový (Arethusana arethusa)

modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)

soumračník čárkovaný (Hesperia comma)okáč voňavkový (Brintesia circe)vřetenuška pozdní (

Zygaena laeta
)

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 36 druhů pavouků. Mezi nimi bylo také zjištěno několik regionálně vzácných a bioindikačně významných zástupců xerotermních trávníků a skalních stepí.


Staré sady, zahrady a křovinaté formace v údolí

Jedná se o plochu na severním svahu údolí Jevišovky přímo v obci. Je tvořena zahradami a starým třešňovým sadem, který postupně volně přechází v porosty náletových dřevin, které mají charakter přírodě blízkého lesa. Sad a zahrady jsou přepásány a vyskytují se zde fragmenty druhově pestrých suchých trávníků. Zjištěn zde byl výskyt řady významných druhů s vazbou na staré listnaté dřeviny a druhy stepních trávníků.


K nejvýznamnějším patří:

střevlík Carabus coriaceus

střevlíček Licinus depressus

střevlíček Syntomus pallipes

krasec Trachys fragariae

krasec Anthaxia candens

roháč obecný (Lucanus cervus)

zlatohlávek Liocola lugubris

zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa)

nosatec Liparus coronatus

nosatec Lixus punctiventris

modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)

modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)

soumračník čárkovaný (Hesperia comma)


Obratlovci Zjištěn byl výskyt užovky hladké. K nejvýznamnějším druhům ptáků patří krutihlav obecný, strakapoud prostřední, datel černý, nebo rehek zahradní.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281