Naše lokality

Lubnické stráně (ZN)

Lokalita Lubnické stráně se nachází v katastru obce Lubnice na západě okresu Znojmo v údolí Želetavky. Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex xerotermních až mezofilních strání na převážně jižně exponovaných svazích. V minulosti byly tyto stráně využívány jako pastviny dobytka, pastva zde ustala pravděpodobně v 60.- 70. letech 20. století. Od té doby je lokalita víceméně bez soustavného hospodářského využití. Díky velmi členitému reliéfu a bazickému podloží se zde vytvořila pestrá mozaika rostlinných společenstev s výskytem noha ohrožených druhů

Lokalita je dlouho známa díky výskytu mnoha ohrožených druhů rostlin, postupně se doplňují také údaje z oblasti zoologie. Významným impulzem pro úroveň poznání byla realizace botanických a zoologických průzkumů v rámci programu Ochrana biodiverzity v roce 2010.

Z rostlin byl zjištěn výskyt křivatce rolního (Gagea villosa), černohlávku dřípeného (Prunella laciniata), z hmyzu např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), soumračník skořicový (Spialia sertorius), střevlík Pterostichus melas, který zde má jedinou známou lkalitu na Znojemsku. V řídkých křovinách pravidelně hnízdí pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a strnad luční (Miliaria calandra). Početná je také populace užovky hladké (Coronella austriaca).

První ochranářské aktivity proběhly na této lokalitě přibližně v roce 2005, kdy bylo provedeno pokosení nejcennějších částí lokality. V roce 2009 byla péče obnovena v rámci činnosti pozemkového spolku Chaloupky. Díky vstřícnému postoji obce jako vlastníka pozemků je možné uvažovat o postupné obnově pastvy a rozšiřování péče na další plochy.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281