Naše lokality

PP Pahorek u Vržanova (JI)

Lokalita se nachází na východním okraji obce Vržanov. Jedná se o členitou svažitou stráň, místy vystupují na povrch skupiny balvanů, v horní části je patrný pozůstatek těžby kamene. Plocha je tvořena mozaikou porostů náletových dřevin, křovin a různých typů trávníků. Jedná se o bývalou pastvinu. Pastva zde skončila v první polovině 20. st. a postupně docházelo k zarůstání dřevinami a zejména ke změnám ve složení vegetace.


K ohroženým druhům patří kociánek dvoudomý (Anthennaria dioica) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Početná je populace jalovce obecného (Juniperus communis).


Z denních motýlů a vřetenušek se vyskytuje sice druhově početné společenstvo, zastoupeny jsou však pouze hojné druhy lučních biotopů nebo lesních lemů.


Z obratlovců se vyskytuje početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), z ptáků patří k pravidelně hnízdícím druhům linduška lesní (Anthus trivialis), konopka obecná (Carduleis cannabina), uhýk obecný (Lanius collurio) nebo pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). Zajímavý je občasný výskyt bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).


K velmi zajímavým nálezům patří střevlík Amara pulpani. V případě tohoto druhu se jedná o mimořádně významný nález, který společně s nálezy na sousední lokalitě PP Prosenka a Salátův kopec u Zašovic přinesl vůbec první údaje o výskytu druhu z území Českomoravské vrchoviny.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281