Naše lokality

PP Urbánkův palouk (TR)

Lokalitu tvoří malá luční enkláva na okraji lesního porostu u silnice z Nové Brtnice do Brtnice. Vyskytují se zde mimořádně zachovalá společenstva vlhkých pcháčových a rašelinných luk s početnými populacemi řady vzácných rostlinných a živočišných druhů. Vyhlášena byla v roce 1990 jako přírodní památka a od té doby je pravidelně kosena. Kosení probíhá díky pomoci dobrovolníků tradičním způsobem pomocí kos, tráva je ručně na palchtách vytahována, protože sem není možný přístup žádné techniky. V květnu zaujme návštěvníka početná populace prstnatce májového (Dactilorhyza majalis), která pokrývá téměř celou louku, hojný je dále suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), starček potoční (Tephroseris crispa), na několika místech lze také najít porosty vrby rozmarýnolisté(Salix rosmarinifolia). Na lokalitě se vyskytují početné populace mokřadních druhů motýlů jako je ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) nebo perleovec kopřivový (Brenthis ino). Zjištěno bylo také několik druhů vážek, např. vážka tmavá (Sympetrum danae) nebo šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum). Při vysoké hladině vody jsou zde i příhodné podmínky pro rozmnožování některých druhů obojživelníků, např. ropuchy obecné (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporaria).

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281