Naše lokality

PR Na Podlesích (TR)

Přírodní rezervace Na Podlesích se nachází nedaleko Hrutova. Jedná se o mimořádně zachovalou rašelinnou louku v nivě potoka Stráží. Již od poloviny 80. let zajišuje péči na této lokalitě ZO ČSOP Kněžice s velkou pomocí dobrovolníků. Louka je díky různým vodním poměrům velmi členitá, což se projevuje na pestré skladbě vegetace. V okolí velké rašelinné kupy se vyskytují ostřicomechová společenstva s řídkou vegetací, podél potoka zase převažují porosty tužebníku. Rostou zde početné populace několika druhů orchidejí, zejména prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a bradáčku vejčitého (Listera ovata). K dalším ohroženým druhům patří suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) nebo vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia).

Bohatá je fauna, hojný je hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), perleovec dvanáctitečný (Boloria selene) nebo perleovec kopřivový (Brenthis ino). Pravidelně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a linduška luční (Anthus pratensis).

V potoce protékajícím loukou žije rak říční (Astacus astacus). Nepřístupný terénu umožňuje pouze ruční kosení a vyklízení, které probíhá během tradičního letního tábora pro dobrovolníky. Kosení probíhá mozaikovitým způsobem, v posledních letech je snahou zlepšení stavu ploch navazujících na nejcennější část, k čemuž přispělo zatravnění části ochranného pásma a postupné rozšiřovaní kosených ploch.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281