Naše lokality

PR Údolí Brtnice (JI)

Údolí říčky Brtnice v úseku mezi městem Brtnicí a soutokem s Jihlavou u Přímělkova je velmi zajímavým územím jak z pohledu dochovaných přírodních hodnot, tak i z hlediska kulturně historického i krajinářského. K ochraně nejcenějších části údolí byla v roce 2001 na ploše necelých 70 ha zřízena Přírodní rezervace Údolí Brtnice byla. Hlavním motivem ochrany zde byly populace regionálně velmi významných druhů pavouků, motýlů, rostlin a dalších organizmů. Jedná se o pestrou mozaiku jižně exponovaných skalnatých svahů, různých typů lesních porostů, nivních luk a lesních lemů a křovin. Významný je rovněž vlastní tok říčky Brtnice, který má přirozený charakter. K nejcennějším rostlinným společenstvům patří zejména suchomilná vegetace skalnatých svahů a jižně exponovaných strání, která hostí řadu teplomilných druhů rostlin a živočichů. Vyskytuje se zde např. nápadná rostlina smil písečný (Helichrysum areanrium), netřesk skalní (Jovibarba globifera) nebo rozrazil Dillenův (Veronica dillenii).

K významným teplomilným druhům bezobratlých patří pavouk slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes), řada druhů brouků a především mnoho druhů motýlů. Těch bylo při podrobných průzkumech zjištěno přes 800 druhů.

Běžného návštěvníka zaujmou zejména zástupci denních motýlů. K hojným druhům patří např. okáč rosičkový (Erebia medusa), naopak k nejvzácnějším soumračník skořicový (Spialia serorius) nebo modrásek vikvicový (Polyommatus coridon). Od roku 2009 zde byla na menší části cenných suchých trávníků a skalnatých svazích obnovena pastva ovcí, postupně by mělo dojít také k rozsáhlejšímu odstraňování náletů křovina a zvětšování ploch pastvin.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281