Naše lokality

Salátův kopec (TR)

Jedná se historickou pastvinu v okolí vrcholu Salátova kopce u Zašovic v okrese Třebíč. Celková rozloha tradičních pastvin je 8 ha. Pastva byla na Salátově kopci provozovaná téměř nepřetržitě po několik staletí, ustala až v roce 2007. V posledních desetiletích, kdy se pásly na kopci už jen krávy, byla však již málo intenzivní a lokalita začala zarůstat křovinami. V některých plochách došlo k téměř úplnému zapojení porostů hlohů a trnky, které by byly pro pasoucí se zvířata zcela neprůchodné. Proto bylo nutné nejprve provést zpřístupnění těchto ploch vyřezáním dřevina a následně kontrolovat jejich zmlazování. Vzhledem k výskytu některých významných druhů ptáků vázaných na křoviny jako je uhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo strnad luční (Emberiza calandra) bylo vhodné ponechat část křoviny v podobě mozaiky solitérních keřů v pastvině, která bude ve vhodném stavu udržována pastvou ovcí. Obnova pastvy na co největší ploše, které musí předcházet proředění porostů náletových dřevin a křovin, je důležitá pro uchování mimořádné přírodní hodnoty tohoto území. Přestože řada ploch dnes není v ideálním stavu, lze předpokládat jejich postupnou obnovu.


Pozitivním příkladem je "znovuobjevení" hořečku českého v roce 2011, který zde téměř 10 let nebyl zjištěn, což naznačuje, že při správném způsobu obhospodařování lze doufat v návrat i těch nejvzácnějších druhů. Lokalita je biotopem významných chráněných a ohrožených rostlin - hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox bohemica), jalovec obecný (Juniperus communis), kociánek dvoudomý(Anntenaria dioica). K dalším zajímavým druhům patří prvosenka jarní (Primula veris), jejíž výskyt je v rámci regionu výjimečný, pampeliška červenoplodá (Taraxacum erythrospermum) nebo rozrazil jarní (Veronica verna).


Podrobný průzkum hmyzu a pavouků na lokalitě potvrdil výskyt celkem 279 druhů. Z toho bylo 169 druhů brouků, 35 druhů denních motýlů, 7 druhů vřetenušek a 68 druhů pavouků. K nejnápadnějším patří někteří velcí brouci, jako např. majka obecná (Meloe proscarabaeus), která se vyvíjí v hnízdech samotářských včel, teplomilný prskavec menší (Brachynus explodens). K vzácným teplomilným druhům patří krasec polník třezalkový (Agrilus hyperici). Pestré společenstvo denních motýlů je závislé na bohatě kvetoucích porostech bylin. Početné jsou zde populace regionálně významných druhů jako je modrásek lesní (Polyommatus semiargus), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), nebo soumračník čárkovaný (Hesperia comma). Mimořádný je počet zjištěných druhů vřetenušek a zejména početná populace vřetenušky kozincové (Zygaena ephialtes), vzácně byla nalezena mizející vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae).


V roce 2014 zařadila ZO ČSOP Kněžice zařadit tuto lokalitu do seznamu nejohroženějších stepních biotopů v péči pozemkových spolků a od března 2015 do dubna 2016 je péče o Salátův kopec financována z projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Péče spočívá v odstraňování náletových křovin a extenzivní pastvě ovcí a koz.


Během měsíce března 2015 bylo na Salátově kopci vyřezáno 0,5 ha křovin a veškerá vyřezaná hmota byla zlikvidována. Začátkem dubna 2015 byla zahájena pastva, která v lokalitě probíhala až dokonce listopadu 2015. Pastva byla proveden oplůtkově s bateriovým zdrojem, stádo bylo čistě ovčí nebo smíšené (ovce a kozy). Na Salátově kopci byly postupně vypaseny dvě oddělené části kopce, každá o rozloze cca 3 ha. Obě části kopce byly od jara do podzimu 2015 přepaseny 2x. Práce zahrnovaly jednak každodenní péči o stádo 30-40 ks ovcí s mláďaty, tj. zásobování vodou, kontrola ohradníků, výměna a dobíjení bateriového zdroje. Dále bylo stádo několikrát přeháněno na druhou dílčí plochu v lokalitě podle stupně vypasení, množství úživné biomasy či druhového složení vypásané dílčí plochy. Ohradník bylo na obou lokalitách nutno několikrát kompletně přestavět nebo ohradu k pasení výrazně posunout. Momentálně probíhá na Salátově kopci odstraňování druhé poloviny křovin (0,5 a) a jejich následná likvidace.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281