Naše lokality

Štítary (ZN)

Lokalita se nachází asi 2 km jižně od obce Štítary na Znojemsku. Jde o stráň na pravém břehu Štítarského potoka o rozloze asi 1,5 ha, pozůstatek bývalých obecních pastvin a luk. Hospodaření zde již několik desetiletí neprobíhá a tak postupně zarůstá náletem dřevin, což bylo ještě urychleno částečným zoráním. Na vlhčích místech také došlo k rozšíření třtiny křovištní, která se rychle šíří a potlačuje pestrá luční společenstva. V roce 2009 byla na poslední nezarostlé ploše objevena silná populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a následně také modráska hořcového (Maculine alcon rebeli), kriticky ohroženého motýla vázaného na tuto rostlinu. Podrobnější průzkum lokality odhalil i další významné a ohrožené druhy např. hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), vřetenušku třeslicovou (Zygaena brizae) či kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). Díky vstřícnému postoji vlastníka, kterým je městys Štítary, bylo možné získat lokalitu do dlouhodobého pronájmu a zahájit první kroky ke zlepšení jejího stavu. V prvním kroku byla provedena redukce náletu, především hustých porostů habru, aby bylo možné lokalitu začít kosit. Cílem je obnovit zde extenzivní pastvu ovcí, která se bude střídat s mozaikovitým kosením, což zajistí vodné podmínky pro život hořců i modrásků a dalších druhů rostlin a živočichů. První zásahy na lokalitě a informační kampaň zaměřenou zejména na obyvatele Štítar a okolních obcí podpořila Nadace Partnerství v projetu realizovaném v roce 2010 - 2011 pod názvem Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281