Naše lokality

Vladislav (TR)

V okolí Vladislavi na Třebíčsku se zachovaly rozsáhlé plochy stepních lokalit na strmých svazích v údolí řeky Jihlavy. Přesto že se jedná v regionálním měřítku o mimořádně významnou lokalitu, nemá žádnou formu ochrany ani zde neprobíhaly žádné ochranářské zásahy. Protože tradiční obhospodařování na většině přírodně cenných ploch již dávno zaniklo, dochází postupně k rozrůstání křovin a degradaci stepních trávníků. V roce 2009 a 2010 proběhl z prostředků Fondu Vysočiny komplexní průzkum flóry a fauny, který by měl složit mimo jiné k určení hlavních cílů v ochraně a péči o toto území. V roce 2010 byly provedeny první zásahy na ploše zhruba 1 ha, které byly podpořeny z Programu péče o krajinu. Důležitým partnerem v území je městys Vladislav, který je vlastníkem velké části nejcennějších ploch. Díky vstřícnému postoji a podpoře ze strany vedení městyse je možné uvažovat o postupném rozšiřování péče na další plochy a dlouhodobé perspektivě ochranářských aktivit v tomto území. Lokalita, kde proběhly první zásahy v podobě kosení a odstraňování náletu se nachází v údolí na západním okraji Vladislavi. Jedná se o skalní stepi a suché trávníky na hraně říčního údolí nad železniční tratí. Lokalita, která v minulosti byla přepásána, je řadu let bez údržby a postupně zarůstá náletem dřevin. Vyskytuje se zde řada významných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Např. smil písečný (Helichrysum areanrium), sesel sivý (Seseli osseum), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), majka obecná (Meloe proscarabaeus), mravenec zrnokaz (Messor structor), stepník rudý (Eresus kollari), soumračník skořicový (Spialia sertorius) nebo okáč kostřavový (Arethusana arethusa).

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281